2022-nji ýylda daşarky baglanyşyklary netijeli almak üçin semaltdan täsirli ýollar (3-nji bölüm we iň soňky bölüm)Bu makala 3 bölümden ybarat! Biz 3-nji bölüm we iň soňky bölüm. Bu ýerde ýokary hilli baglanyşyklar üçin ondan gowrak usul bar. Sebäbi pes hilli baglanyşyklardan kanagatlanan web sahypasy Google tarapyndan ýerleşdirilmez. Şol adamlar üçin, SemaltTejribeli SEO hünärmeni hökmünde gözleg motorlarynyň iň gowy 3-ligine girmek isleýän her bir adam üçin 2022-nji ýylda bu baglanyşyklary almaga mümkinçilik berýän mümkin usullary saýlap alýar.

25. Döwülen baglanyşyk binasy

Webdäki nädogry baglanyşyklary täzelemegiň ýörelgesi, has ýönekeý we örän täsirli baglanyşyk gazanmak strategiýasydyr. Ilki bilen sahypaňyza baglanyp boljak sahypalary gözläň. Soňra, bozulan baglanyşyklar üçin mazmuny barlaň (meselem, 404 ýalňyşlygy yzyna gaýtarýan kiçi sahypalara alyp barýar).

Bu nädogry baglanyşyklary tapmak üçin ulanyp bilersiňiz Bagyşlanan SEO dolandyryş paneli. Web sahypasynyň dolandyryjysyna döwülen baglanyşyklaryň takyk ýerini habar beriň we iň esasysy, hereketsiz ýerine ýerine baglanyşygyňyzy teklip ediň. Dolandyryjyňyzyň domeniňize baglanyşmaga razy bolmagy, şol ýerde paýlaşýan mazmunyňyzyň hili bilen ýokarlanýar.


26. Öz sahypaňyza hereketsiz baglanyşyklar

Salgylar bazasy gurlanda, web sahypamyza gönükdirilýän ähli daşarky baglanyşyklaryň dogry işleýändigini we döwrebapdygyny barlamaly. Ilki bilen web sahypaňyzyň gurluşy üýtgän ýa-da başga bir domene geçeniňizde muny ýerine ýetiriň. Mundan başga-da, web sahypasynyň ýalňyşlyklary, teoriýa boýunça, internetde sahypaňyza gönükdirilen köp baglanyşyk bar, ýöne iş ýüzünde kemçilikli bir ýagdaýa sebäp bolup biler. Şonuň üçin şeýle bozulan baglanyşyklary ele almak üçin wagt sarp etmeli.

Ulanyp bilersiňiz DSD munuň üçin we şonuň üçin ýitirilen we zaýalanan baglanyşyklary taparsyňyz. Webmaster şeýle baglanyşygy tötänleýin aýyran bolmagy ýa-da web sahypasyndaky säwlik sebäpli elýeterli bolmazlygy - web sahypasynyň eýesine bu barada habar bermelidir.

27. Könelen baglanyşyklary ulanmak


Bu usul, meşhur bolmasa-da, bäsdeşleriňiziň gözlemeýän köp sanly baglanyşyklaryna ýetmäge mümkinçilik berýär. Muny nädip etmeli?

Recentlyakynda işlemegini bes eden, emma domenlerine henizem girip boljak saýtlary gözleýärsiňizmi? Mysal üçin ulanyp bilersiňiz, Möhleti geçen domenler şu maksat bilen. Soňra “Ahrefs” programmasyny ulanyp, beýleki domenleriň häzirki domendäki döwülen kiçi sahypalara näme baglanyşýandygyny görüň.

Indiki ädim, bu sahypalarda haýsy mazmunyň çap edilendigini anyklamakdyr. Archive.org-da bar bolan "wagt maşyny" bu ýerde kömek eder.

Üçünji ädim, internetde tapylan gowşaklygy ulanmak we şol bir ýa-da has gowy mazmuny öz web sahypamyzda ýerleşdirmek. Indi etmeli zadyňyz, bozulan domene baglanýan sahypalaryň dolandyryjylary bilen habarlaşmak, sahypalarynyň hiç ýerine alyp barmaýan baglanyşyklar barada maglumat bermek we sahypaňyzda şol bir ýa-da has gowy mazmun tapjakdygy.

28. Baglanyşygy aňsatlaşdyrmak

Web sahypasynyň ýolbaşçylarynyň sahypamyza baglanyşmak isleýän wagtlary bolup biler, emma programmirleme ukyplary bolmazdan, muny edip bilmez. Baglamak düwmesiniň nähili görünjekdigini öňünden görmek bilen birlikde ýelmemäge taýyn kod böleklerini taýýarlamak bilen, olary aňsatlaşdyrmalydyrys. Şeýle maglumatlary "aýratyn sahypa" -da goýup bilersiňiz. Bize baglanyşyk ".

29. Bahalandyryň

To gymmatly baglanyşyklary alyň, önümiňizi ýa-da hyzmatyňyzy bloggerlere we hünärmen web sahypalaryna gözden geçirmek üçin elýeterli etmeli. Bu ýagdaýda, hemaýatkärlik edilýän mazmun hakda däl-de, internetde bir marka döretmegi başaran adamlaryň hakyky pikirleri hakda.

Şonuň üçin ilkinji ädimde ynamdar web sahypalary bilen pikir liderlerini saýlamak üçin düýpli gözleg geçirmeli. Bu ýagdaýda synlaryň hiliniň hem möhümdigini ýadyňyzdan çykarmaň. Gysga, nädogry ýazylanlar diňe size zyýan berip biler.

Elbetde, synyň peýda boljakdygyna gönüden-göni täsiriňiz ýok, ýöne önümiňizi kabul edijileri dogry saýlamak we dostlukly aragatnaşyk gurmak ähtimallygy ýokary. Önümiňiz üçin syn çykanda, synçynyň gapdalynda arka baglanyşyk bardygyny barlaň. Berlen web sahypasynyň operatoryndan berlen önümi asla gözden geçirmek isleýändigini ýa-da ýokdugyny öňünden soramaly.

30. Işiňiz barada ýatlamalar

Käbir ulanyjylar pikirleri we pudak täzeliklerini paýlaşýarlar. Webde eýýäm bar bolan kompaniýaňyza salgylanma gözläň. Şeýle ýazgylary tapanyňyzdan soň, awtorlarynyň pikirlerden başga-da web sahypaňyza baglanyşyk goşandygyny ýa-da ýokdugyny barlaň.

Baglanyşyksyz ýazgylary tapsaňyz, sahypa administratoryndan goşmagyny haýyş ediň. Kompaniýaňyzyň ähli belliklerini nädip netijeli tapmaly? “Backlink Profiler” hasabatyny ulanyň, şol ýerde sahypaňyza berlen salgylanmalara esaslanyp netijeleri süzüp bilersiňiz. Brand24 hem şol bir funksiýany ýerine ýetirýär.

31. Wikipediýa


Wikipediýa baglanyşyklary, ynam akymy taýdan gaty gymmatly. TF web sahypasynyň ygtybarlylygyny kesgitleýän faktor.

Muny nädip etmeli?

Ilki bilen, Google-dan we açar sözlerden peýdalanyp, işimiziň profiline tematiki taýdan degişli sahypalary Wiki gözlemeli. Gözleg motoryna ýazyň: sahypa: wikipedia.org [açar söz] + "öli baglanyşyk". Web sahypaňyz Müsüre bagyşlanýar diýeliň. Soň bolsa: wikipedia.org Müsür + "öli baglanyşyk" soragyny ulanyp bilersiňiz.

Şeýlelik bilen, öli baglanyşyk hakda maglumatly ýazgy tapmagy başardyk.

Şeýle öli baglanyşyklardan birnäçesini tapanyňyzdan soň, häzirki döwülen sahypalarda haýsy mazmunyň bardygyny bilmek üçin “Wayback Machine” -ny ulanyň.

Soňra Wikipediýa bibliografiýasyndaky boşlugy dolduryň. Häzirki wagtda elýeterli bolmadyk maglumatlary öz web sahypaňyzda/blogyňyzda ýokary hilli tekst çap ediň. Elbetde, olary täzeläp bilersiňiz, şeýlelik bilen Wikipediýanyň ensiklopediýasydygyny göz öňünde tutup, ähmiýetli bahany üpjün edip bilersiňiz. Netijede, wikä redaktor hökmünde girýärsiňiz we öli baglanyşygy sahypaňyza baglanyşyk bilen çalyşýarsyňyz.

32. Söwda birleşikleriniň sahypalary

Bu, baglanyşykda bolmaly webdäki aç-açan ýeriň başga bir görnüşidir. Belli bir hünäri bolan adamlar üçin agzalyk saklanýan birleşikler. Şeýle guramalara agza bolmak üçin töleg talap edilýän bir ähtimallyk bar, ýöne şeýle sahypada baglanyşyk goýmak bize iki peýdany berýär.

Ilki bilen, mowzuk bilen baglanyşykly sahypada ýerleşdirilen ýokary hilli baglanyşyk (web sahypasynyň gowy SEO parametrleri bar bolsa). Ikinjiden, şeýle ýerde bolmak, pudakda täze aragatnaşyk gurmak üçin käbir mümkinçilikleri döredýär.

Işleýän ugruňyz bilen baglanyşykly dürli birleşikler üçin internetde gözläp görüň.

33. Hökümetden baglanyşyklar .gov domeniDöwlet edaralary üçin niýetlenen .gov domeninde web sahypasyna baglanyşyk goýmak gaty gowy zat. Potratçylaryň hasaba alnyp bilinjek döwlet sahypalaryny tapmaga synanyşyp bilersiňiz (hakyky aragatnaşyk maglumatlary berýär), şeýlelik bilen öz sahypalaryna baglanyşyk mümkinçiligini alarsyňyz. Bular bolup biler:

34. Iş mahabatyTäze işgär gözleýärsiňizmi? Subut edilen portallarda iş teklibini goşanyňyzda, kompaniýanyň web sahypasyna baglanyşyk bilen öz profiliňizi we mahabatyňyzy elmydama dolduryň. Elbetde, web sahypalarynyň hemmesi beýle amallara razy däl, ýöne şeýle baglanyşyklary goýmaga mümkinçilik berýän sahypalary tapmak üçin birnäçe minut gerek.

Diňe dogry şertlerde ulanjak usulyňyz bolsa-da, gaty ýönekeý we täsirli, şonuň üçin işe alnanda ýadyňyzdan çykarmaly dälsiňiz.

35. Auksion hyzmatlary

Onlaýn dükanyňyz bar bolsa, önümleriňizi eBay ýaly auksion portallarynda hödürlemek isleýän bolsaňyz, birnäçe goşmaça baglanyşyk almak üçin ulanyň.

Mesele beýle ýönekeý däl, sebäbi bu web sahypalarynyň köpüsi göni onlaýn dükanlara baglanyşyk goýmaga razy däl. Şeýle-de bolsa, öňki nokatlaryň käbirine eýeren bolsaňyz, bu çäklendirmäni çözüp bilersiňiz.

Ilki bilen, blog açmak kararyna gelen bolsaňyz (meselem, teklibiňizdäki önümler bilen baglanyşykly tendensiýalary suratlandyrýarsyňyz), ony auksion portalynyň beýanynda baglanyşdyryň. Bu, döredilen wideolara ýa-da grafikalara hem degişlidir. Bu töwerekde birneme ýol bar, ýöne dogry fon (blog ýa-da wideo) bar bolsa, peýdalanmaga mynasyp.

36. Hyzmatdaşlyk hyzmatdaşlygy


Üçünji tarap önümlerini satýan onlaýn dükanyňyz bar bolsa, öndürijiden web sahypaňyza baglanyşyk goşmagyny we işewür hyzmatdaşlaryň katalogynda saklamagyny haýyş ediň. Mundan hem peýdalanýandygy sebäpli, kän bir mesele bolmaly däl.

37. Awtorlyk hukugy

Web sahypaňyzdaky asyl mazmunyň awtory görkezmezden beýleki ulanyjylar tarapyndan bikanun ulanylmaýandygyny barlaň. Munuň üçin internetde ýerleşdirilen mazmunyň göçürmesini anyklamak üçin Google gözleg motoryny ýa-da has ösen programmany ulanyň. Şeýle çözgüdiň mysaly DSD-nyň demo.

Şeýle ýazgylary hakykatdanam tapsaňyz, deslapky tekste baglanyşyk bermegini talap edip, sahypa administratoryna ýüz tutuň. Elbetde, grafika ýa-da wideo üçin hem edil şonuň ýaly.

38. Sorag-jogap sahypalaryŞeýle hem baglanyşyklaryň çeşmesi bolup biler. Şeýle-de bolsa, beýannamada görkezilen baglanyşyklar bilen web sahypasynyň näme edýändigine üns bermelisiňiz.

Mysal üçin, Quora baglanyşyklary ulanmaga mümkinçilik berýär.

Salgylary almak üçin web sahypasynyň ulanyjylarynyň önüm ýa-da hyzmat barada maslahat gözleýän sapaklaryny tapmaly. Olaryň soraglaryna jogap bermek bilen, sahypaňyza baglanyşyk goýup bileris.

39. Önümleriňiz barada gyzykly wiktorinalar dörediň

Wiktorinalary döretmegiň çözgüdi Kahoot! Şeýle wiktorinalary döretmekde döredijilikli we müşderileriň kimdigine düşünmeli. Şeýle hem iň gowy netijeleri gazanjak adamlar üçin sylag tapmak üçin gowy ädim.

Sosial ulgam sahypalaryny ulanýan bolsaňyz, wiktorinalar bilen meşgullanarsyňyz. Soňra ulanyjylar öz netijelerini sosial ulgamlarda höwes bilen paýlaşýarlar. Belki, käbirleri muny öz bloglarynda paýlaşmak we oňa baglanyşyk goýmak kararyna gelerler?

40. PodkastlarPodkastlar häzirki wagtda uly meşhurlyga eýe. Olary dolandyrýan adamlar bilimlerini ses görnüşinde paýlaşýarlar. Bilermenleri, belli bir pudagyň meşhur adamlaryny gatnaşmaga çagyrýarlar. Bu materiallar mugt elýeterlidir - olary diňlemek üçin internete girmek zerur. Podcast gurnalansoň, ýer eýelerine sorag berlende ýa-da wagtyň geçmegi bilen materialy gözden geçirende, muny göni efirde edip bolýar.

Internet ulanyjylary şeýle podkastlar barada maglumatlary sosial ulgamlarda we bloglarynda paýlaşmak isleýärler.

Netije: SEO-da daşarky baglanyşyk möhümmi?

Elbetde hawa! Daşarky baglanyşyk (ýa-da baglanyşyk binasy), web sahypaňyzyň görnükliligini ep-esli ýokarlandyryp biljek SEO-nyň aýrylmaz elementidir. Web sahypasyndaky optimizasiýa degişli baglanyşyklar bilen goldanmalydyr. Emma baglanyşyk almak üçin ähli ýollary ulanmalymy? Nook, ýöne çeşmäniň diňe bir görnüşinden baglanyşmazlygy ýatdan çykarmaly däl. Baglanyşyklaryňyzy diwersifikasiýa ediň we olaryň yzygiderli peýda bolýandygyna göz ýetiriň.

SEO mowzugy we web sahypasyny mahabatlandyrmak barada has giňişleýin öwrenmek zerur bolsa, sizi görmäge çagyrýarys Semalt blogy.


send email